King Gustav V (Szwecja) (King Gustav V)
20210917 164239
SVERIGE
SVERIGE