Koga statek fryzyjski XIV W.

Koga statek fryzyjski XIV W.